Ansök om vägbidrag för enskild väg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla vägsamfälligheter måste ansöka årligen, via e-tjänst för att få det kommunala vägbidraget. Ansökan ska även kompletteras genom med årets årsmötesprotokoll och ekonomisk redovisning för det senaste verksamhetsåret.

Trafikverket gör årligen bedömning av de enskilda vägarna och beslutar därefter om bidragsnivåer. Detta ligger sedan till grund för kommunens beredning och beslut rörande det kommunala bidraget till respektive samfällighet/förening.

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 30 september det år ansökan avser. Utbetalning sker månadsskiftet september/oktober.

  • Bidrag till enskild väg uppgår till högst 10 % av det av staten utbetalade bidraget oberoende av om det är till årligt underhåll, upprustningsbidrag/särskild drift eller till byggnadsbidrag. Med upprustning och/eller nybyggnation menas både återställning av vägens ursprungliga skick, smärre förbättringar eller rena nyinvesteringar. Dock inte högre än begärt bidrag.

  • Kommunen förlitar sig på de av staten, Trafikverket, genomförda utredningarna både vad gäller att klara grundvillkoren för att beviljas bidrag såväl som genomförda kostnadsanalyser.

  • Kommunalt bidrag lämnas endast till enskilda vägar vars andelar till minst 50 % innehas av privatpersoner och enskilda företagare.

  • Bidrag lämnas endast till de delar av enskilda vägar vars sträckning finns innanför kommungränsen. Vid delar av den enskilda vägen belägen utanför kommunen beräknas bidrag i förhållande till den andel av vägen som finns inom Lindesbergs kommun uttryckt i procent.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa