Anmäl sanering av förorening

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan

Här anmäler du sanering av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning, enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

E-tjänsten är främst avsedd för enklare anmälningspliktiga saneringsåtgärder. För mer komplicerade åtgärder kontakta Miljöenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen, samhallsbyggnad@lindesberg.se.

Anmälan ska om möjligt skickas in i god tid, helst 6 veckor innan åtgärden påbörjas. Till anmälan ska en ritning eller karta över platsen för saneringen bifogas. På kartan ska det tydligt framgå den yta som planeras att ingå i saneringen. Bifoga även redovisning från tidigare markundersökningar och kontrollprogram, om sådana finns.

Redovisning

I e-tjänsten redovisar du också genomförd sanering. Till redovisningen ska en saneringsrapport bifogas. Rapporten ska minst innehålla:

 • En redovisning på en karta av vilka områden på fastigheten som sanerats.

 • Hur den efterbehandlingsansvarige säkerställt att målet med saneringen uppfyllts.

 • Redovisning av eventuella kvarlämnade föroreningar.

 • Vilka återfyllnadsmassor som använts, inklusive mängd.

 • Mängd förorenade massor som grävts bort.

 • Vem som transporterade bort massorna.

 • Vilken mottagare de transporterades till.

 • Mottagningskvitto från mottagaranläggning till vilken massorna lämnats.

 

E-tjänst och blanketter är gemensamma för kommunerna i norra Örebro län

 • Hällefors
 • Lindesberg
 • Ljusnarsberg
 • Nora

och administreras av Lindesbergs kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa