Dispens från utsorteringskrav på bioavfall och krav att skilja avfall från förpackning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten är för dig som har fastighet i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner.
Här kan du ansöka om dispens från utsorteringskrav på bioavfall och krav att skilja avfall från förpackning.

Utsortering av bioavfall

Från och med 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter i enlighet med 3 kapitlet 1 § avfallsförordningen (2020:614).  

Med bioavfall menas biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall och trädgårds- eller parkavfall. Kravet innebär att bioavfall antingen ska separeras och materialåtervinnas vid källan, eller samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall. Att använda en matavfallskvarn och låta matavfallet blandas med övrigt avloppsvatten är inte ett godkänt alternativ. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan i särskilda fall besluta om dispens från kravet på separat insamling av bioavfall. En dispens är tidsbegränsad och medges endast vid särskilda skäl, exempelvis platsbrist, dåliga arbetsmiljöförhållanden eller risk för olägenheter. Därför behöver du ange skälet till varför dispens ska medges samt redovisa vilka alternativ du redan undersökt och varför de inte fungerar. Du ska även ange hur du planerar att möjliggöra insamlingen av bioavfall efter att tiden för dispensen löpt ur. 

Skilja avfall från förpackning 

Från och med den 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att förpackningen skiljs från innehållet i enlighet med 3 kapitlet 4 a § avfallsförordningen (2020:614). De nya kraven syftar till att möjliggöra en ökad materialåtervinning av både förpackningsavfallet och det avfall som är förpackat och gäller både för hushåll och verksamheter. 

Du som driver en verksamhet kan söka dispens från kravet på att ska skilja förpackningar från sitt innehåll. Dispens kan medges om hanteringen inte är genomförbar, eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Undantag från kravet

Skyldigheten att tömma förpackningar gäller inte bara för matavfall utan även annat avfall. Undantag från skyldigheten gäller i det fall förpackningen innehåller farligt avfall eller läkemedelsavfall. En förpackning där resterande innehåll utgörs av farligt avfall eller läkemedel ska inte skiljas från innehållet. Dessa förpackningar, tillsammans med innehållet, ska istället hanteras som farligt avfall. 

 Avgift 

För handläggningen av ansökan om dispens tas en timavgift ut enligt gällande taxa. För 2024 är avgiften 1 070 kronor per timme. 

E-tjänst och blanketter är gemensamma för kommunerna i norra Örebro län

  • Hällefors
  • Lindesberg
  • Ljusnarsberg
  • Nora

och administreras av Lindesbergs kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa