Strandskyddsdispens

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten är för dig som har fastighet i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg eller Nora.

Vad är Strandskydd?

Strandskyddet finns för att vi alla ska kunna njuta av fina strandområden och att djur och växter kan fortsätta leva i sin miljö. Varför vi har ett strandskydd finns formulerat i miljöbalken. Strandskyddet syftar till att långsiktigt:
1) trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och 
2) bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Läs mera om strandskydd:

Vilka åtgärder är det som är förbjudna?

Inom den strandskyddade zonen är det förbjudet att:

  • uppföra nya byggnader
  • ändra byggnader (t ex tillbyggnader eller användningen av en byggnad) eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där
  • gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer
  • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv

Anläggningar eller anordningar som är förbjudna kan till exempel vara bryggor, pirar, staket och parkeringsplatser. Andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv kan vara att fälla träd, muddra, lägga upp massor eller gödsla.

Får jag inte göra någonting på min egen fastighet som ligger inom 
100 meter från en strand?

Har du en fastighet i sjönära läge kan du ansöka om dispens från det som är förbjudet, s k strandskyddsdispens. Kommunen får bevilja en strandskyddsdispens om det finns särskilda skäl. De särskilda skäl kommunen får motivera ett beslut med finns reglerade i miljöbalken. Ett skäl är t ex att platsen varit etablerad sedan lång tid tillbaka. En kopia på en beviljad strandskyddsdispens ska alltid översändas till Länsstyrelsen för statlig kontroll. På en del platser kan ibland strandskyddet vara borttaget (upphävt). 
Om du är tveksam vad som gäller för din fastighet så hör av dig till Bygg- och miljöförvaltningen (bygglovskontoret alternativt miljökontoret) för upplysningar.

Komplett ansökan

I e-tjänsten finns information om vilka handlingar som ska bifogas för en komplett ansökan om strandskyddsdispens. Läs noggrant och skicka in de handlingar som efterfrågas. Ditt ärende går då oftast snabbare eftersom kommunen inte behöver begära in kompletterande uppgifter från dig för att kunna handlägga ärendet. 
Det är viktigt att upplysa om vilka byggnader eller anläggningar som finns på fastigheten idag och när dom uppfördes. Det är även bra med tydliga bilder på befintliga byggnader och tomten. 

 

E-tjänst och blanketter är gemensamma för kommunerna i norra Örebro län

  • Hällefors
  • Lindesberg
  • Ljusnarsberg
  • Nora

och administreras av Lindesbergs kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa