Inventering av samhällsviktiga yrken - vårdnadshavare i förskola och grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Arbetar du i samhällsviktig verksamhet och har barn i förskola eller grundskola (F-6) med behov av plats vid eventuell stängning av förskola och grundskola?

För att vara förberedd om förskolor, grundskolor och fritidshem hamnar i ett kritiskt läge vill Lindesbergs kommun veta om du som har barn inom förskola eller grundskola arbetar inom en samhällsviktig verksamhet och har behov av plats för ditt barn vid eventuell stängning av förskola och skola.

Du ska fylla i e-tjänsten, om du:

  • arbetar i samhällsviktig verksamhet
    OCH
  • har barn i kommunal förskola eller grundskola (F-6) i Lindesberg
    OCH
  • ditt barn behöver plats i förskola eller fritidshem då det inte finns någon närstående eller annan person som kan ta hand om ditt barn vid eventuell stängning av förskola och grundskola.

Är du sammanboende med barnets andra vårdnadshavare och denna inte har en samhällsviktig tjänst ska du inte fylla i e-tjänsten!

Du ska göra en anmälan per barn. Om ni är två vårdnadshavare som bor tillsammans och båda har samhällsviktig funktion gör ni endast en anmälan. Om ni bor isär och har delad vårdnad fyller ni båda i e-tjänsten för samma barn om ni båda har samhällsviktiga funktioner.

Det är viktigt att du som har ett samhällsviktigt yrke och är i behov av plats på förskola eller fritidshem svarar på enkäten snarast möjligt. E-tjänsten är öppen till och med 7 april.

Observera att ditt svar inte är en garanti för att ditt barn ska få plats. E-tjänsten är en inventering för att verksamheten ska kunna hantera personalbrist och eventuella beslut om stängning av förskolor och grundskolor.

För dig som är familjhemsförälder eller saknar mobilt bank-ID eller e-legitimation finns en pdf-blankett under Hämta blankett.

Vad räknas som samhällsviktig verksamhet?

Energiförsörjning
Produktion av el, distribution av el, produktion och distribution av fjärrvärme, produktion och distribution av bränslen och drivmedel.

Finansiella tjänster
Betalningar, tillgång till kontanter, centrala betalningssystemet, värdepappershandel.

Handel och industri
Bygg- och entreprenadverksamhet, detaljhandel, tillverkningsindustri.

Hälso- och sjukvård samt omsorg
Akutsjukvård, läkemedels- och materielförsörjning, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre, primärvård, psykiatri, socialtjänst, smittskydd för djur och människor.

Information och kommunikation
Telefoni (mobil och fast), internet, radiokommunikation, distribution av post, produktion och distribution av dagstidningar, webbaserad information, sociala medier.

Kommunalteknisk försörjning
Dricksvattenförsörjning, avloppshantering, renhållning, väghållning .

Livsmedel
Distribution av livsmedel, primärproduktion av livsmedel, kontroll av livsmedel, tillverkning av livsmedel.

Offentlig förvaltning
Lokal ledning, regional ledning, nationell ledning, begravningsverksamhet, diplomatisk och konsulär verksamhet.

Skydd och säkerhet
Domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, kustbevakning, polis, räddningstjänst, alarmeringstjänst, tull-kontroll, gränsskydd och immigrationskontroll, bevaknings- och säkerhetsverksamhet.

Socialförsäkringar
Allmänna pensionssystemet, sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen.

Transporter
Flygtransport, järnvägstransport, sjötransport, vägtransport, kollektivtrafik.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Mobilt BankID eller e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa